Щорічний звіт директора школи

Щорічний звіт директора  МЗОШ № 46 за 2019-2020 н. р.


Директор, адміністрація школи у своїй діяльності впродовж звітного періоду керувалися законодавством України, Положенням «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальношкільних та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», а також Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками, іншими нормативними актами, що регламентують роботу загальноосвітнього навчального закладу.


Здійснювалося оперативне керівництво закладом, забезпечувалися його діяльність, ефективне використання і збереження майна, закріпленого за навчальною установою.

Головною метою на сучасному етапі навчання наш педагогічний колектив вважає допомогти кожній дитині досягти певних успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому партнерська співпраця вчителів школи, учнів, батьків і громадських структур спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів.


Результати роботи закладу свідчать про те, що в нашій школі працюють професіонали своєї праці, які підтверджують високий статус нашого закладу в освітянському просторі міста й високий рейтинг школи в мікрорайоні.


 Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на виконання головного завдання – формування у школярів прагнення до навчання; готовність своєю навчальною, а потім і фаховою працею досягти власного соціального успіху і зробити внесок у громадську, державну справу.


Над реалізацією цих завдань наполегливо працювали:

Адміністрація.

Заступники з навчально-виховної роботи

І ступень початкова школа – Стригіна Т.В.

ІІ ступень – середня школа – Пеліновська М.П.

ІІІ ступень – старша школа – Трондіна О.І.

Заступник – з адміністративно-господарчої роботи – Недбай С.В.

Педагогічний персонал: 54 учителя, з них

10 вчителів мають педагогічне звання «Вчитель-методист»,

9 – «Старший вчитель»,

3 педагога нагороджено нагрудними знаками «Відмінник освіти України».

Технічний персонал: 23 працівника


Матеріально-технічна база школи задовільна й відповідає санітарним вимогам щодо експлуатації навчальних приміщень й надання освітніх послуг.

Проектна потужність двох будівель розрахована на 1570 учнів.

Загальна площа всіх приміщень – 9551кв.м. Функціонують 62 класних кабінети.


В 2019-2020 навчальному році в школі здобувало освіту 908 учнів 35 класах.

Головною методичною проблемою, над якою працював педагогічний колектив, було формування ключових компетентностей особистості школяра, стимулювання самоосвітньої діяльності учнів і учителів; підвищення якості освітнього процесу на основі моніторингу навчальних досягнень учнів.


 У межах роботи над єдиною методичною проблемою на науково-практичних семінарах, на засіданнях педради, сумісно з батьківською громадою, методичних об’єднань вчителів-предметників були розглянуті питання запровадження компетентнісного підходу в освітній процес, шляхів вдосконалення педагогічного моніторингу, розвитку навичок самоосвіти школярів, ознайомлення вчителів з інноваційними методами навчання.

Активізувалась самоосвітня діяльність вчителів щодо вивчення сучасних підходів до навчання і виховання школярів. 100% вчителів володіють навичками роботи на комп’ютері, що сприяє роботі з учнями у формі індивідуального та дистанційного навчання.


2019-2020 навчальний рік був ускладнений карантинними заходами пов’язаними із COVID–19. Педагогічний колектив здійснював навчально-виховну та самоосвітню діяльність використовуючи віртуальні дошки Lino, Padlet, проводили онлайн-уроки, використовуючи платформу Zoom, створювали сумісні групи з батьками та учнями у спільноті Вайбер, проводили тестування на платформі «На Урок», у Гугл-формі, Kahoot. Використання тестових платформ дозволило подавати навчальний матеріал у форматі опитувань і тестів.


З метою мотивації учнів до навчання, формування їх пізнавального інтересу вчителі школи створювали інтерактивні завдання на онлайновому сервісі LearningApps, що дозволяло перевірити, закріпити отримані знання.


З метою підвищення кваліфікації, спілкування з колегами, батьками та учнями у школі створено блог-платформу 46.com.ua Кожен педагогічний працівник школи розміщує навчальний матеріал для учнів 1 – 11 класів із супроводом завдань з ілюстраціями, відео-аудіо.


За річним планом роботи протягом навчального року 20 вчителів пройшли курсову перепідготовку на базі МОІППО й атестовано - 15 вчителів. Адміністрація школи, організовуючи методичну роботу, реалізує принципи науковості, системності, послідовності.

Використовуються різноманітні форми методичної роботи – від традиційних до сучасних – інтерактивних.


Одним з пріоритетних напрямків роботи нашої школи є формування здоров’язберігаючого простору. Функціонують 4 спеціальні класи для дітей із затримкою психічного розвитку, 2 інклюзивних класи - 5 – А та 8-А, до якого зараховані учні, які мають особливі освітні потреби через хворобу на ДЦП.


Робота вчителів, які працюють в спеціальних класах спрямована на надання корекційно–освітніх послуг та розвитку дітей з особливими потребами, надається комплексна психологічна допомога учням, відпрацьована система консультування батьків, здійснюється взаємодія педагогів, батьків, вихователів, логопеда, психолога, медичного працівника, залучаються до консультування фахівці.


Адміністрація та педагогічний колектив тісно співпрацюють з ІРЦ Інгульського району.

Школа шукає різні шляхи реалізації своїх функцій. Мета роботи нашого педагогічного колективу направлена на реалізацію соціального замовлення суспільства, підвищення якості освітніх послуг, розвитку індивідуальних здібностей учнів. Освітній процес побудовано на засадах гуманізму, демократизму та особистісної орієнтації, використання інноваційних технологій.


Щорічно 27 % учнів 8-11 класів беруть участь у олімпіадах і конкурсах різних рівнів. В цьому році ми маємо 5 переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад:

 • -         Дубина Артур (8 – Б клас) – ІІІ місце - українська мова
 • -         Герасим Катерина ( 10-А клас ) – ІІІ місце - біологія
 • -         Перепадья Тетяна  ( 7- А клас ) –ІІІ місце - хімія
 • -         Депутатов Вадим ( 8-Б клас ) – ІІ місце - інформаційні технології
 • -         Мхітарян Арсен ( 9 - А клас ) – ІІІ місце – технологічна праця

2 переможця ІІ етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика:

 • - Дубина Артур (8 – Б) - ІІІ місце
 • - Званчук Катерина (10 - А клас) – ІІІ місце
 •  1 переможець ІІ етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка:
 • Ловинська Анастасія ( 11 – А клас ) - ІІІ місце


Усвідомлюючи важливість завдань, які стоять перед школою з проблеми формування особистості, розвитку її здатності до самоосвіти і самореалізації у повсякденному житті, педколектив доклав певних зусиль до формування творчих здібностей наших вихованців, до виявлення і розвитку їх обдарованості, розкриття їх здібностей і нахилів.


Протягом навчального року велась цілеспрямована робота з виконання програми „Обдаровані діти”: так 1 учень 10 класу став слухачем МАН. 25 дітей працюють у шкільному науковому товаристві, й вибирають різноманітні цікаві теми для самостійного вивчення й дослідження.


У різноманітних інтелектуальних конкурсах взяло участь 274 учнів, з них вийшли переможцями 163. У творчих конкурсах індивідуально взяли участь 168 учнів, вийшли переможцями 29 учнів.

 

Благодійні акції, у яких брали участь учнівська, педагогічна та батьківська громада, сприяли створенню партнерських стосунків кожного учасника освітнього процесу, учні набувають громадянську освіту, вчаться соціальній діяльності, набувають практичні життєві орієнтири, досвід, оволодівають мистецтвом життєтворчості, саморозвитку особистості.

Таблиця 1

Таблиця 2

Навчальний рік закінчили - 891 учень. Атестовані – 681 учень, мають досягнення високого рівня 45 учнів, всі діти отримали похвальні листи.


Працюючи над реалізацією концепції виховної роботи, педагогічний колектив організовував і проводив з учнівським колективом роботу, яка включає в себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо–естетичну, екологічну, правову, трудову і фізичну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту. Ці напрями виховання тісно взаємопов’язані між собою і утворюють цілісну систему, яка забезпечує виховання всебічно розвиненої особистості.


В школі відпрацьована система учнівського самоврядування. Учні активно беруть участь у житті школи, постійно проводять концертні програми. Всього в органах учнівського самоврядування різних рівнів залучено 47% дітей 8-11 класів. В різноманітних виховних заходах, що проводяться школою, залучаються учні майже з кожного класу (з 1-11 класів).


На належному рівні знаходяться питання задоволення потреб дітей у позаурочній діяльності: у вільний від уроків час відвідують шкільні гуртки різних напрямів. Учні школи беруть активну участь у всіх виховних заходах, що проводяться школою, районним Будинком дитячої та юнацької творчості, молодіжними та іншими організаціями і установами районного та міського рівня.


У навчальному закладі створені всі умови для успішної реалізації завдань сучасної освіти через соціальне партнерство. Педагогічний колектив тісно співпрацює із ДНЗ № 142, цінує партнерські стосунки з цим навчальним закладом, на базі яких щороку проводиться комплекс сумісних дій з підготовки дітей 5-річного віку до першого класу.


З метою проведення роз’яснювальної та профілактичної роботи з правового виховання та попередження правопорушень школа співпрацює з кримінальною міліцією у справах дітей, службою у справах дітей адміністрації Інгульського району.


З метою розвитку творчих здібностей учнів, організації дозвілля учнів співпрацюємо із будинком дитячої та юнацької творчості «Космос», із міською станцією юних техніків, дитячою бібліотекою №8.


З метою вивчення історії та культури рідного краю співпрацюємо із музеями міста.


У закладі у системі проводиться робота щодо забезпечення соціальної підтримки дітей пільгових категорій. Створено відповідний банк даних.

80 % дітей пільгового контингенту залучені до роботи в безкоштовних гуртках, спортивних секціях. Традиційно на початку навчального року проводиться місячник «Увага, діти на дорозі», „Місячник охорони дитинства”, проводиться акція „Милосердя”, „Наша школа рідний дім». Соціальна підтримка дітей пільгової категорії проводиться згідно з діючим законодавством. В школі обладнано медичний кабінет відповідно до нормативних вимог. За рахунок бюджетних коштів школа своєчасно забезпечується необхідними медикаментами для надання першої медичної допомоги. Вся документація учнів та санітарні книжки працівників ведуться у відповідності з нормативними документами. Учні та працівники школи планово проходять поглиблений медичний огляд. Щорічно питання про результати медичного огляду розглядаються на нарадах при директорі.


В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів.

З учнями вивчаються правила дорожнього руху. Щомісячно класні керівники проводять бесіди з протипожежної безпеки, правил поведінки на водоймищах та техніки безпеки під час проведення уроків та позаурочних заходів.


Важливими учасниками виховного процесу є батьківська громадськість.

Співпраця батьківської громадськості та педагогічного колективу вказує на зростання ролі батьківського активу в житті школи. Налагоджені партнерські стосунки між вчителями та батьками на основі довіри, взаємодопомоги, творчої взаємодії. Батьківським активом закладу ведеться робота по благоустрою території та приміщень школи, надання допомоги в організації ремонту, проведенні загальношкільних масових заходів. Щороку раз на семестр проводиться аналіз та звіт поповнення матеріальної бази школи за бюджетні та батьківсько-спонсорські кошти.


Важливим акцентом у роботі закладу є відкритість й прозорість школи. Школа має свою блог-платформу 46.com.ua


Отже, виходячи з аналізу роботи школи за минулий рік, визначені головні завдання закладу на 2020-2021н.р.:

 • ·          оновлення змісту середньої освіти шляхом затвердження нових, стандартів, навчальних планів і типових навчальних програм , орієнтованих на компетентнісне навчання;
 • ·          створення системи постійного моніторингу та забезпечення якості освіти;
 • ·          формування в школі та поза її стінами освітнього середовища, яке сприяє творчій самореалізації дітей та освітян – лідерів змін.
 • ·          Підвищення результативності участі в предметних олімпіадах і конкурсі МАН
 • ·          Виховання в дітей любові до України, рідного міста, школи № 46
 • ·          Запобігання правопорушень учнів, профілактична робота з правового виховання.


Директор школи

    Світлана Тельнова